Жилищна сграда в гр.Самоков

Настоящият архитектурен проект е изработен въз основа на одобрен ПУП-ИПЗ и РУП със Заповед №01-1728/06.11.2017г. на кмета на община Самоков, Удостоверение на МК и НИНКН №9400-2362/14.12.2016,  Становище на МК и НИНКН №33-НН-363/12.06.2017, геодезическо заснемане на терена. Сградата е пета категория, в съответствие с чл. 137 от ЗУТ.

Съгласно чл. 79, ал.4 от ЗКН, ПИ с идентификатор № 65231.908.518 е разположен в охранителната зона на недвижимата културна ценност – “Хаджипеновата къща”, кв.132, пл.№ 2093 в гр.Самоков, Софийска обл., обявена в ДВ бр.38 от 1972 г. като недвижим архитектурно-строителен паметник па културата с категория “местно значение” и декларирана с писмо № 2946 от 13.06.2008 г. на НИПК като недвижим художествен паметник па културата. Освен това имотътпопада в охранителната зона на територия с културно-историческо наследство – “Ансамбъл Девически метох “Покров Богородичен” в гр.Самоков, деклариран с писмо № 2946 от 13.08.2008 г. на НИПК.

Съгласно Удостоверение на МК и НИНКН №9400-2362/14.12.2016, съществуващата жилищна сграда в третирания имот не притежава статут на недвижима културна ценност.

Жилищната сграда е ситуирана плътно до северната и частично до източната граница на имота. Намира се в намалени отстояния 3,40 м и 3,95 м. към наскоро изградената сграда в ПИ  65231.908.515, и  отстояние 2,00 м към страничната регулационна линия с ПИ 65231.908.517.

Имотът е с лице, основно, към ул. „Чакър войвода”, но има малък фронт и към ул. „Цар Борис III”. Подходът към сградата е от към двете улици.

Жилищната сграда е едноетажна, с полуподземен сутерен. Изпълнена е на полунива, напречно на плана, с денивелация от 80 см.

Проектно решение:

Настоящият архитектурен проект е изготвен в архитектурно бюро „УНИ-АРХ” в съответствие с одобрените ПУП-ИПЗ и РУП.   Сградата запазва съществуващото си положение спрямо северната и източната регулационни линии. Запазват се, като се укрепват допълнително, съществуващите каменни зидове. Пристрояването се извършва на запад, към уличната регулационна линия, без да се достига до нея и на югоизток, в рамките на одобреното петно.  Кота корниз е равна на 7,0 м спрямо средно ниво на прилежащия терен за ограждащите стени на юг и по-малко от 7,0 за ограждащите стени на изток и запад. К.К на запад (към уличната регулационна линия) е построена в рамките на изискванията на чл. 24 (3) от ЗУТ.

Функционалната схема е запазена – с централно влизане от юг и принципа на частично запазване на полунивата. В централната част на разпределението е развита компактна стълба, свързваща трите нива на  проектираната жилищна сграда.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *