РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЦЪРКВА „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” с. ЪГЛЕН

Архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква:

с. Ъглен

проектант: Aрхитектурно студио „Уни-Арх“

Настоящият архитектурен проект за реконструкция и ремонт на църква „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”, с. ЪГЛЕН, ОБЛ. ЛОВЕЧ, ПЛЕВЕНСКА ЕПАРХИЯ е изготвен от архитектурно студио „УНИ-АРХ”.

Църквата „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” в с. Ъглен е един от първите примери на църковно строителство след Освобождението. Завършена е през 1889г. Представлява еднокорабен триконхален храм с камбанария.

Въпреки сравнително опростената обемно-пространствена композиция, сградата се характеризира с подчертана вътрешна и външна пластика, в която ясно личат европейски влияния.

Сградата е разположена в централната част на с. Ъглен.

Външният облик на сградата е в голяма степен отражение на вътрешното разпределение. Извън основния паралелепипед са издадени ризалитите при трите конхи, ризалитите при страничния южен вход и симетричния нему от север, и портикът при основния западен вход. Ризалитите при конхите са омекотени със заоблени ръбове.

Цялата сграда е увенчана с масивен стъпаловиден линеарен корниз. При ризалитите и главния вход той е повдигнат под формата на фронтони. Допълнително, фронтонът при главния западен вход е подчертан от двойка пиластри като фланкиращи колони на портик. В ролята на капители е използван корнизът на сградата, начупен в план и издаден около пиластрите.

В четирите ъгли на сградата, както и от двете страни на главния вход, са издигнати декоративни кулички без функционално предназначение – общо шест на брой.

Прозоречните отвори в сградата са двуредово разположени. Осмоъгълния барабан на купола се издига от покрива директно, без постамент. Хоризонтално, той е пресечен от два корниза – долен, по-опростен и горен завършващ, с по-богат детайл, използван и в пластиката на иконостаса. Куполът е покрит с поцинкована ламарина, като полусферата е изпълнена от сегменти отговарящи на осмоъгълната основа. В горната си част, куполът е изтеглен вертикално и завършва с детайл от сфера върху осмоъгълна призма, върху които е монтиран кръста.

С настоящия архитектурен проект за реконструкция и ремонт се цели възстановяване на сградата във вид годен за експлоатация и максимално близък до оригиналния.

Предмет на архитектурно проектиране са материалите по интериора и екстериора, изпълнението на нови или ремонтирането на съществуващите.

Всичко това се прави без да се променят пространствени параметри на сградата.

Проектът за реконструкция и ремонт включва архитектурен проект, конструктивен проект, електро, вертикална планировка и проект по част ландшафтна архитектура.