Парк за отдих в с.Ресилово

Паркът за отдих е предназначен да се ползва от семейства, групи туристи и богомолци  за почивка, тържества и събори. Такава традиция на това място съществува, но то не предлага нужните за целта условия. С настоящата разработка се предвиждат различни благоустройствени мероприятия, които да гарантират приятна и пълноценна почивка сред природна среда на различни възрастови групи. Запазва се изцяло съществуващата дървесна растителност и се доразвива в дендрологичен парк.  При проектирането на съоръженията оптимално са използвани даденостите на терена и съществуващата висока растителност, така че да не бъде нарушена природната хармония. Някои от детските съоръжения са захванати за стволовете на дърветата, без да нанасят по тях каквито и да било травми. Предложени са детски съоръжения от най-ново поколение, сертифицирани в Европейския съюз, които създават условия за развитието на двигателни умения, ловкост и координация в децата. Те представляват пространствени въжени конструкции, които са изключително визуално леки, не се натрапват в околната паркова среда и са почти непознати в България т.е. особено интересни за децата и юношите.

ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Паркът за отдих е ситуиран в южната част на  територията на манастира. Граничи от юг и югозапад- с общинска гора и дере, от запад с път и паркинг и от останалите страни с манастирския имот. Заема площ от 3754,53 м2. Теренът е с наклон  16% в северозападна посока. Територията му е отделена  с монолитна ограда от всички страни, а откъм паркинга е метална, ажурна. Входът  в парка е от запад, откъм пътя и паркинга. Оградата е в груб строеж, без мазилки и облицовки. Изпълнена е със стоманобетонова основа  и колони през 2,50м и 2,80м, зидария от бетонови тухли и стоманобетонова шапка. Общата височина е 2,20м. В най-южната част има поточе и съществуваща чешма със „света вода”. На паркинга пред парка има също чешма с питейна вода. Санитарните възли са извън територията на парка, в непосредствена близост до паркинга и се състоят от две клетки с предверие.

На територията на имота има съществуваща растителност състояща се от четиридесет броя дървета, от които едно иглолистно – бял бор, останалите широколистни : две череши, три липи, един орех и тридесет и три брези. Като цяло съществуващата растителност е в добро екологично и естетично състояние. Възрастта на насажденията е 20-30год. , с изключение на черешите , които са между 5 и 10 годишни. Дърветата са разположени по периферията към съществуващата ограда. Всичката дървесна растителност се запазва. В северната част близо до съществуваща постройка има и саморасли храсти, които са без екологическа и естетическа стойност, налага се тяхното отстраняване и почистване от терена. Останалата част от терена е поляна с тревиста растителност, която трябва да се окоси и почисти.

Част от дърветата ще се използват за новите детски съоръжения , като едното съоръжение е въжен мост, който ще се захване от двете страни за две от дърветата , другото съоръжение се разполага около дърво и не се захваща за него. Начинът, по който се осъществява тази връзка с дървото е абсолютно безопасен за него и не наранява стъблото му по никакъв начин.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ

Целта на настоящият архитектурен проект е да се създадат условия за по-дълготрайна почивка на посетителите в паркова среда, максимално близка до естествената. За целта се ограничава до минимум строителната намеса:

  • не се отсича нито едно дърво, обогатява се видовото разнообразие на растителността и се оформя като дендрологичен парк;
  • почти не се предвиждат алеи, а се ходи основно по тревната площ;
  • кътовете за почивка и сцената са изнесени периферно, по оградата на парка;
  • предложените детски съоръжения са вписани между дърветата или захванати за тях. Те са въжени пространствени конструкции, които не тежат с обемите си и се вписват максимално леко в природната среда.
  • употребени са естествени материали за изграждане на отделните кътове: камък за настилки и облицовки; дърво за покривни конструкции, маси и пейки;  керамични керемиди.
  1. Кътове за почивка и сцена

Разполагат се  периферно в територията, облегнати на оградата, в сепарета, оформени  от съществуващите контрафорси.  Предвиждат се 3 къта за почивка – два по северната ограда и  един по южната. Сцената е също по северната ограда и е предвидена да се ползва и като кът за почивка, когато няма тържества.

Кътовете за почивка са обзаведени с дървени пейки и маси за хранене. На всяка една площадка се оформят по три къта за хранене, като едната пейка /гръбната/ е обща и е  стационарна, закрепена за оградата, а другата пейка е закрепена неподвижно към масата.

Площадките за кътовете за почивка и сцената се подравняват и настилат с каменни плочи от гнайс на циментова фуга с подложка заемновлажен циментов разтвор и пясък. Покрити са с двускатни покриви, с дървена конструкция и керемиди тип „Мизия”. Покривите се носят от съществуващата монолитна ограда и дървени колони. За целта върху оградата се изпълнява стоманобетонов пояс, върху който ляга дървената столица. Поради сравнително голямото подпорно разстояние  – 8,00м се използват слепени дървени греди с голямо сечение – 28/14см. Дървените части ще се хидрофобизират и обработят с фунгициди, инсектициди, лазурен лак и корабен лак по челните дъски, колоните, пейките и масите.

  1. Детски   кътове

Площадките за игра на деца са две, разделени  според възрастта: за деца от 3 до 8години и от 5 до 12 год.

Обърнато е специално внимание на сигурността и безопасността на децата.

Съоръженията за игра и спорт ще се доставят от сертифицирани  европейски фирми с опит в изграждането и експлоатацията на детски въжени съоръжения. Фирмата доставчик ще предостави и допълнителни работни чертежи за изграждането на  нулевия цикъл, след сключването на Договор за доставка.

Съоръжение А (за деца над 5- 12 годишна възраст) е разположено в североизточната част на парка. Състои се от няколко елемента: въжена пирамида, въжен мост с дължина 2,90м и отворена стоманена пързалка с височина 2,40м над терена. Въжената пирамида се вписва в квадрат с размери 9,00/9,00м и височина 5,80м. В центъра на пирамидата е стоманен пилон с Ф 140мм. В четирите върха на квадрата се застопоряват стоманени обтегачи в бетонови фундаменти с размери 150/100/70см. Пързалката се носи от 2 стоманени пилона с ф168мм.

Съоръжение В (за деца от 3 до 8-годишна възраст включително) е разположено в югозападната част на парка. Състои се от няколко елемента: въжена пирамида, въжен мост с дължина 2,90м и отворена стоманена пързалка с височина. 1,50 над терена. Въжената пирамида се вписва в квадрат с размери 3,60/3,60м и височина 3,85м. В центъра на пирамидата е стоманен пилон с Ф 114мм. В четирите върха на квадрата се застопоряват стоманени обтегачи в бетонови фундаменти с размери 150/100/70см. Пързалката се носи от 2 стоманени пилона с ф168мм.

Съоръжение С (за деца от 3 до 8-годишна възраст включително) -въжена паяжина около съшествуващо дърво /бреза/. Тя се вписва в площадка с размери 7,30/10,50м и е с максимална височина 3,00м. опъната е от 8 броя стоманени обтегачи, закотвени в бетонови фундаменти. Паяжината не се опира в ствола на дървото.

Съоръжение Д (за деца от 3 до 8-годишна възраст включително) – въжен мост с дължина 5,70м, опънат между две съществуващи дървета /брези/. В двата края мостчето е щадящо захванато за стволовете на дърветата посредством скоби, дървени вложки и въжета. Височината му от естествения терен варира от 62 до 114см. В двата края /при качването и слизането/ се предвиждат дървени пейки, монтирани около ствола на дървото. Парапета на мостчето се изработва от стоманени въжета с полиамидна оплетка, а основата /частта по която се стъпва/ – от полипропиленово въже.

При последните две съоръжения прилежащаия терен не се подравнява и не се насипва с пясък,  а се оставя на естествената тревна настилка.

Всички съоръжения се изпълняват от стоманени въжета с полиамидна оплетка.

Размерите на площадките поди около съоръженията отговарят на изискващото се минимално свободно пространство, което е различно за отделните съоръжения, а именно: при съоръжение А- 12,0/17,10м, а  при съоръжение В – 6,75/12,20м. Тези площадки се подравняват и насипват с 40см промит пясък, фракция от 0,2 до 2,0мм, Под пясъка се поставя геотекстил и 10см –чакъл, фракция >от 8,0мм. Оградени са с дървени колчета. По периферията на площадката за по-малки деца /от 3-8г/ са предвидени три дървени пейки / съоръжение В/.

Под всички пилони и обтегачи се предвиждат бетонови фундаменти, с размери, указани на чертежите.

  1. Оформяне на кът около чешма „света вода” с мостче.

В най-южната част на парка  съществува чешма със „света вода”. Чешмата се запазва, като около нея се оформят площадки на две нива с кътове за сядане. Пейките са окачени на съществуващата монолитна ограда.

За да се достигне до чешмата трябва да се прекоси съществуващо поточе, поради което се налага изграждането на стоманобетоново мостче. По-високият бряг се укрепва с подпорен зид /по конструктивен проект/. Всички бетонови елементи се облицоват с каменни плочи –гнайс. Настилката на площадките са каменни плочи – гнайс на цим.фуга, върху земновлажен циментов разтвор и пясък 10см. Подпорните зидове се оформят с объл речен камък.

По цялата територия на парка са предвидени кошчета за отпадъци. Предвижда се облицоване с плочи гнайс на съществуващата монолитна ограда, като само в зоната на кътовете за почивка зидарията се измазва със силиконава мазилка.

  1. Оформяне на растителността

Новопроектираната растителностдопълва съществуващата такава, a също такаима и познавателна цел за посетителите. За целта са подбрани подходящи за целта декоративни дървесни и храстови видове. Те ще бъдат придружени с табелки с имената си на латински и български език.По този начин паркът придобива характер на дендрариум. Новопроектираната растителност е разположена по цялата площ на обекта, предимно по периферията. Целта е да се запази поляната като свободна площ за използване при масови мероприятия. Дърветата разположени около детските съоръжения ще осигурят естествено засенчване за децата. Останалите дървета са на групи. В северната част са комбинирани групи от широколистни и иглолистни дървесни видове и храсти. До оградата откъм паркинга са предвидени редица от храсти. По северната част на плътната ограда , между кътовете за почивка са  разположени катерливи храсти (Parthenocisus tricuspidata) за вертикално озеленяване  на оградата . Пред  тях ще има по-ниски цъфтящи храсти(Spiraea japonoca). Растителността около поточето е подбрана да бъде влаголюбива и сенкоиздръжлива (Asarum europeum, Caltha palustris, Geranium macrorrhyzum, Hosta sp., Lisimachia nummularia). По южната периферия като допълнение към съществуващата растителност са разположени група от иглолистни (Abies cephalonica, Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’, Cupressus arizonica ‘fastigiata’) , солитер (Malus purpurea)  и редица от храсти до оградата. До къта за почивка има от двете страни катерлива растителност (Parthenocisustricuspidata).

Растителността предвидена за озеленяване на обекта е подбрана също така и според климатичните особености на района. Тя ще допринесе за подобряване на микроклимата в района.  Видовият  състав е описан в дендрологична ведомост.

Затревяване се предвижда на местата , където ще се правят изкопи и насипи за оформяне на пространството около кътовете за почивка и детските площадки, както и на места с неравности , където се налага засипване с почва и подравняване.

До всяка детска площадка и кът за почивка се предвижда по два броя кошчета за отпадъци.

Територия на парка – 3754,53 м2.

Обша застроена площ на покритите кътове за почивка – 125,57м2

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *