Офис-сграда в гр.София

В резултат на вариантно архитектурно проектиране, проведено като вътрешен конкурс за архитектурно студио „УНИ-АРХ”, се стигна до проектно решение в духа на съвременната  архитектура. В обемното построение преобладават простите геометрични форми с леко доминиране на хоризонталните членения. Цветовото оформление на екстериора е нюансно, почти ахроматично.

Сградата е свободно стояща, ситуирана в дъното на поземления имот. Отстоянието от нея до дъното на имота е 5,00 м, а до страничните регулационни линии – не по-малко от 3,00 м. Изградената сграда в съседния УПИ, през дъното на имота, отстои на 5,40 м от регулационната линия. За спазване на необходимото разстояние между двете сгради от 1,5хН, кота корниз по северозападната фасада е 6,93 м. Кота корниз по останалите три фасади е 10,00 м. Височината на сградата по югоизточната фасада е определена съгл.чл. 24 ал.(3) от ЗУТ.

Подходът към сградата, пешеходен и автомобилен, е от югоизток от към улицата.  На ниво терен са предвидени 14 паркоместа, в подземния паркинг – 17 паркоместа и два гаража.

Цялата площ, извън застроената, извън автомобилните пътища и плочника е предвидена за озеленяване.

Сградата е с един сутерен,  един приземен етаж, два надземни и две подпокривни етажа.

Приземният и надземните етажи са изцяло с офисна функция. В плановото решение са фиксирани само местата на вертикалните комуникации и обслужващите помещения, останалата чисто офисна площ позволява свободно и многовариантно използване.

В двете подпокривни нива е разположен един просторен служебен апартамент, решен като мезонет.

Обща разгъната застроена площ на всички нива 1972,56 м2.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *