Ландшафтен проект за индивидуална градина с. КОКАЛЯНЕ

Настоящият паркоустройствен проект е изготвен  въз основа на  даденостите на терена, предварителни  указания от страна на  собствениците и при съгласуване с одобрения архитектурен проект, и проекта за вертикална планировка.

Имотът е с площ от 1328 кв.м, от които 804 кв.м са озеленена площ и представляват 60% от площта му.

Теренът е със значителна денивелация (около 10%) в северна посока.

Достъпътдоимота е откъм улицата от североизток.

Според изготвения архитектурен проект,сградата е ситуирана в централната част на парцела.

Композиция

Денивелацията на терена предполаганеговото терасиране. Това става предимно в югозападната част на двора. За целта се предвижда изграждане на подпорни стени със средна височина 100см. Отделните нива се свързват със стълби и площадки. В предната част на двора се оформя автомобилния и пешеходния подход към сградата.

Пред главния вход е предвидена изравнена площадка с усилена настилка служеща за паркиране и маневриране на автомобили. Предвидена е възможност за паркиране на 3 леки автомобила.

В южната част на двора е ситуирана  беседка за почивка . До нея се стига посредством пътека свързваща терасата към сградата и стълбите за долното ниво в имота. Останалата част е оформена с наклон около 7% .

Растителност

Растителността е разположена по периферията.  Тя е представена от декоративни дървесно-храстови групи ,  почвопокривни храсти. Растителността предвидена за озеленяване на обекта е подбрана според нормативните изисквания и климатичните особености на района. Тя ще допринесе за подобряване на микроклимата в района.

Настилки

Автомобилният и пешеходният подходи се предвиждат да бъдат изпълнени с бетонни павета тип бехатон. Пейзажната алея свързваща входа и кръглата алея – полимер бетон с естествен камък филц. Плочопътеките от неоформен гнайс с дебелина 4см.