Концепция за развитие на туризма на територията на община Ракитово

1.Визия на концепцията.

Oбщина Ракитово да се развие и утвърди като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво развитие на туризма, високо качество на живот, съхранена природна среда и богато културно – историческо наследство.

2. Основни принципи при разработване на концепцията.

 • комплексен подход към развитието на региона, т.е. разглеждане развитието на туризма на територията на цялата общита Ракитово и то не чрез формиране на нови самостоятелни селищни образования  /по примера на Боровец и Пампорово/, а чрез създаване на отделни, продуктово свързани центрове и ядра около основните селища, съобразно туристическите ресурси на региона
 • устойчиво развитие на туризма в региона, т.е. създаване на условия за ефективно развитие чрез изграждане на нова модерна туристическа база за пълноценно използване, опазване, съхраняване и развитие на природните ресурси и на историческите и културни традиции и паметници на територията на община Ракитово, в т. ч. съчетаване целите на икономическото и социалното развитие с изискването за подобряване качеството на живот и повишаване благосъстоянието на населението.

3. Цел на концепцията

Генералната цел пред развитието на туризма в региона може да бъде формулирана както следва:

Формиране и реализация на целогодишен качествен, конкурентоспособен и многообразен регионален туристически продукт, стимулиращ развитието на свързаните с туризма други отрасли в общината и региона, като база за постигане на висок и устойчив икономически растеж  и гарантиране на по – високи заетост,  доходи и социална интеграция.

Така формулираната генерална цел предполага развитие на качеството на туризма в широкия смисъл на думата, т.е.

 • развитие на региона Ракитово като единна дестинация за целогодишен туризъм на основата на изграждане на съвременна обща техническа и транспортна инфраструктура и на модерна туристическа база;
 • диверсификация на туристическото предлагане чрез оптимално използване на туристическите ресурси на територията на селищната система и в региона за предлагане на целогодишен туристически продукт;
 • качеството на туристическо предлагане чрез изграждане на нова, модерна база в съответстиве със водещите стандарти в хотелиерството и ресторантьорството и за специализирана туристическа инфраструктура;
 • развитие на човешкия потенциал чрез система за мотивация на заетите, пряко или косвено в туристическото обслужване и за квалификация, преквалификация и обучение на персонала:

4. Развитие на туристическия продукт

4.1.Пространствена организация и структуриране на територията – туристически зони, ядра и обвързваща техническа инфраструктура

Курортно-туристическа зона „Юг” – за високопланински спортно-туристически дейности и алтернативни форми на туризъм

 • за зимни спортове– спортно-туристически комплекс „Сютка”, обхващащ ареалите на ски-пистите, трасетата за биатлон и др. обслужваща транспортна и спортно-туристическа инфраструктура;
 • за летен алтернативен туризъм
  • културно-познавателен туризъм в пространството на местността „Тракийско кале” и тракийското селище;
  • ловен туризъм в БИРП „Пашино бърдо”;
  • еко- и пешеходен туризъм в обхвата на резерват „Мантарица” и горския фонд северно от него;
  • алтернативни форми на туризъм (селски, познавателен, конна езда и спорт и др.), около местностите „Качаков чарк”, „Хреново” „Джурковица”

Обществено-обслужващата туристическа инфраструктура в зоната ще се развива около местността „Качаков чарк”. Изходният пункт за зоната е гр.Ракитово. Капацитетът на зоната е около 8–10 хиляди посетителя  /на първия етап/. Основната характеристика на зимната спортно-техническа инфраструктура е представена в приложение № 8.

Курортно-туристическа зона „Север” – за различни форми на летен туризъм

 • културно-познавателен туризъм около с.Дорково –  Палеонтологичното находище, крепостта „Цепина” и Тракийското селище
 • ловен туризъм в БИРП „Каркария” и БИРП „Дорково”
 • конен туризъм около местностите „Гладно бърдо” и „Мандрата”
 • еко и пешеходен туризъм в северозападната част на зоната и източно от с.Дорково

Капацитетът на зоната при едновременно туристическо натоварване – от 3 до 5 хил. човека. Обслужващите обекти се разполагат в пространствата на зоната с осигурени пътни връзки.

Курортно-туристическа зона „Изток” – за различни форми на летен туризъм и водни спортове

 • курортно ядро „Цигов чарк” –  туризъм, базиран на крайбрежието на язовир „Батак”. В ядрото се намира вилна зона, която може да се развие като ваканционно селище със специфична родопска архитектура
 • ядро за водни спортове и риболов, разположено северно от „Цигов чарк”
 • ядро за културно-познавателен туризъм на базата на останките от тракийско селище в местността „Манастирище” и тракийска крепост в местността „Арманчето”. В ядрото могат да се развият и обекти, свързани с риболов и крайбрежен отдих.

Транспортният достъп до зоната и връзката между отделните ядра съществува, но пътната инфраструктура се нуждае от рехабилитация. Етапите за развитие на зоната трябва да бъдат съобразени с изграждането на водоснабдителната и канализационна система и електроснабдяване.

Курортно-туристическа зона „Център” – в ареалите на градовете Ракитово и Костандово.

гр.Ракитово – туристическото му развитие се базира на културно-историческото наследство, климатичните условия и традиции. В туристическата номенклатура ще доминират културно-познавателния туризъм SPA и уелнес туризма.

Възможностите за развитие на ядрото ще зависят от качеството на градската среда и нейното благоустройство. Целесъобразно ще бъде обособяването на курортна структура, чието място трябва да бъде определено с нов общ устройствен план на града

 • гр.Костандово – туристическото развитие на града е свързано с наличието на минерални води, които създават условия за изграждане на хотелска база за SPA и уелнес туризъм. Този сектор изисква добре развита техническа инфраструктура и естетична градска среда.

Потенциалите на територията позволяват изграждането на значителна хотелска база, но по наше мнение тя не трябва да надвишава 3 000-3 500 легла, тъй като ще създаде редица проблеми с осигуряването на квалифицирана работна сила и разширение на строителните граници на селището.

4.2. Специализация на туристическия продукт

При отчитане на представената пространствена организация и структуриране на територията, специализацията на регионалния туристически продукт следва да се базира на следните основни центъра:

Център Ракитово – с акцент “планински туризъм” в цялото му многообразие – ски – спортове /алпийски и северни дисциплини и сноу – борд/, пешеходни и на коне планински преходи, вело – и бъги – преходи, пешеходни, конни и джип – пикници, фото – сафари и еко – преходи в резервата, екстремни спортове.

Развитието на този център предполага изграждането кабинкова въжена линия Ракитово – Качаков чарк и развитие в района връх Голяма Сюткя – Качаков чарк на зона за ски – спортове.

Около Ракиково следва да се изгради многообразна хотелиерска база с капацитет около 10 000 туристи, включваща  хотели от висока категория със съответната бизнес – и спа – инфраструктура, хотелска база от средна категория, апарт – хотели, самостоятелни къщи и вилни селища.

 

Център Костандово – с акцент “уелнес”, като се изгради около съществуващите минерални извори хотелска база с капацитет 1 500 – 2 000 туристи със съответната уелнес – зона.

 

Център Дорково– с акцент “зелен туризъм” чрез развитие на еко – и етнографски селища със капацитет до 1 000 – 1 500 туристи, с прилежащата специализирана туристическа инфраструктура.

 

Център язовир “Батак”– с акцент водна рекреация, като около язовира се обособи и изгради зона за водна рекреация и спортове и многообразна хотелиерска база, в т.ч. ваканционни и туристически селища,с капацитет до 5 000 туристи

Свързващи звена между центровете са:

 • голф – игрището с 18 дупки и прилежащ голф – клуб;
 • базата за водни спортове на язовир Батак;
 • иновираната  база за ловен туризъм;
 • новоизградените бази за културно – исторически и етнографски туризъм чрез развитие около културно – историческите обекти на съответната туристическа инфраструктура;
 • технологичния център за лечебно – оздравителни процедури;
 • конните бази.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *