Индивидуална градина – гр.Банкя

Площта на поземления имот е 960 кв.м, а на озеленената площ е 576 кв.м. заедно с терасното озеленяване в кашпи, което общо представлява 60% от общата площ. На територията на имота няма съществуваща растителност.

Имотът граничи на север с улица, а на изток, запад и юг с други подобни имоти за нискоетажно жилищно строителство. Сградата е разположена в северната част на имота.

Теренът е със значителна денивилация (около 10%) в южна посока. За целта се терасира непосредствено след терасата на юг с подпорни стени и така се получава терен с наклон 5% до края на имота.

Осигурени са два отделни входа – автомобилен и пешеходен, които са разположени в северната част  на имота – най-високата част спрямо терена. Пешеходният има пряка връзка с главния вход на сградата. В предната част на двора растителността е по-малко поради малката площ и северното изложение, което се отразява и на видовия състав – сенколюбиви видове.

Задната част на двора, по-голямата, е разделена условно на две части – за двата апартамента на партерния етаж.Обособяват се два отделни двора, разделени с жив плет помежду си, като се използва оста на симетрия между двата апартамента.

Дворът в западната половина е съставен от декоративна водна площ, която е обединяващ елемент и за двете части, продължаваща в малка рекичка за единия, вливаща се в декоративно водно „огледало” в долната част на имота. Там се обособява кът за отдих с пергола и места за сядане. Останалата част е оформена с растителност.

Източната част е оформена подобно на западната с изключение на реката и водното „огледало”.

Растителността  е представена от декоративни дървесно-храстови групи, многогодишни цъфтящи цветя, почвопокривни храсти и цветя. Растителността предвидена за озеленяване на обекта е подбрана според нормативните изисквания и климатичните особености на района. Тя ще допринесе за подобряване на микроклимата в района.

Настилка  от декоративни бетонни плочи осигуряват подхода към главните  входове на сградата намиращи се от северната и западната страна на сградата . Плочопътека на затревена фуга от бетонни плочи свързва отделните зони в задната част на двора. Също така и настилка от полимер бетон с филц и несвързана настилка от филц на отделни места в градината съпътстват плочопътеката.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *