Architecture, Planning & Design | Architectural Studio "Uni-Arch" Sofia city

Cookies Policy

 

 БИСКВИТКИ

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които даден уебсайт може да използва, за да разпознае повторно достъпващ го потребител. “Бисквитките“ се запазват на компютрите или мобилните устройства на потребителите, за да подпомогнат съхраняването на предпочитанията и друга информация, използвана от уеб страниците, които потребителите посещават. „Бисквитките“ не предоставят достъп на сайта до компютъра/мобилното устройство на даден потребител, нито друга лична информация за него/нея. Целта на „бисквитките“ е да подобрят потребителското взаимодействие със сайта. „Бисквитките“ не съдържат информация, която да идентифицира лично посетител на даден уебсайт, но личната информация, която се съхранява за потребителите, може да бъде свързана с информацията, съхранявана в и получена от "бисквитките". При влизане в системата/сайта всеки посетител се съгласява с "бисквитките", използвани за уебсайта (Google Analytics). Нашият уебсайт може да използва "бисквитки", за да проследява колко пъти потребителят е посетил уебсайта, да проследява броя на посетителите на уебсайта, да определя и анализира използването на уебсайта от посетителите, да съхранява техническа информация, свързана с взаимодействието на посетителя с нашия уебсайт. Ако посетител блокира "бисквитките", той или тя няма да може да използва всички функции на нашия уебсайт. Посетителят може също така да изтрие "бисквитките", които са вече запазени в неговия/нейния компютър или мобилно устройство. Изтриването на „бисквитките“ може да окаже отрицателно въздействие върху използваемостта на уебсайта.

COOKIES

A cookie is a small piece of data that a website asks the browser of each visitor on our website to store on his or her computer or mobile device. The cookie allows the website to “remember” the visitor`s actions or preferences over time. Cookies do not give the website access to the computer/mobile device or any other information about the visitor. They only improve the visitor`s interaction with the website. Cookies do not contain any information that personally identifies the visitor, but personal information that website stores about the users may be linked to the information stored in and obtained from cookies. By logging in, each visitor agrees with the cookies used for the website (Google Analytics). Our website may use cookies to track the number of times a user has visited the website, to track the number of visitors of the website, to determine and analyse visitors’ use of our website, to store technical information related to a visitor`s interactions with our website. If a visitor blocks cookies, he or she will not be able to use all the features of our website. A visitor can also delete cookies already stored on a visitor`s computer or mobile device. By doing this, a visitor may impact negatively on his or her usability of the website.