Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Допълнителни дейности

Узаконяване и проектиране на рекламни табели

Архитектурно студио „Уни-Арх” предлага изготвяне на необходимата проектна документация, по която се издава разрешение за поставяне на рекламни елементи, в следния обем и съдържание:

1. Архитектурна част

  • Ситуационно решение в М 1:1000– изяснява местоположението на сградата и разполагането в план на рекламното съоръжение спрямо нея.
  • Фасадно и планово решение в М 1:100, 1:50 или 1:20 – показва местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на сградата.
  • Обяснителна записка.

 

2. Дизайнерска част

  • За покривна реклама и фирмени надписи – лого на фирмата и детайли на буквите, начин на закрепване и др.
  • Проект за графично и цветово оформление
  • Други допълнителни материали /при необходимост/.

 

3. Инженерна част

  • Конструктивен проект
  • Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване /ако има такова/.

 

4. План за безопасност и здраве, изготвен съгласно Наредба № 2 /26.02.2004г. на МРРБ /при необходимост/.

Подава се и  декларация от възложителя /изпълнителя/ за изпълнение на всички изисквания на Наредбата, одобрените проекти и ПБЗ.

Проектите по съответните части се подписват и подпечатват от правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ и КИПП и се съгласуват с компетентните органи, в зависимост от конкретния случай /ПАБ, НИПК и др./.

Цената варира от 500 до 700 лв. в зависимост от големината и сложността на съоръжението и от поетия ангажимент по придвижване на документацията в общината.