Архитектурно проектиране | Архитектурно студио "Уни-Арх" град София

Индивидуални сгради

Нашите архитекти и специалисти проектират заедно с вас вашата нова къща. Те предлагат нови обеми към съществуващата ви къща или вила, така че тя да отговаря на новите нужди на вашата фамилия като същевременно е уникална и неповторима.

Архитектурен проект Жилищна сграда - надстрояване

Архитектурен проект за разширение и надстрояване на втори етаж жилищна сграда в гр.София, м. „Цар Борис III”

Пристройката на нови обеми се осъществява в посока югозапад и северозапад, като се запазва основната част от съществуващата сграда. Получените отстояния от регулационните линии са по-големи от нормативните.

Сградата е пета категория, решена на три нива – сутерен, първи  и втори етажи. Съществуващата сграда се запазва почти изцяло. Запазват се носещите стени и дървените подови конструкции. Цялата съществуваща сграда се надстроява с един етаж. Пристройката, основно, е двуетажна със сутерен. Само в северната си част, където са поместени гаражите, е едноетажна без сутерен.

Прочети още...

Архитектурен проект

за еднофамилна жилищна сграда:

Проектант: Архитектурно бюро Уни-Арх

Имотът е с площ от 483м2. Граничи на югоизток с улица, а от останалите посоки с подобни имоти. Теренът е с неголяма денивелация в югоизточна посока. Новопроектираната сграда се ситуирав рамките на зададените, според визата застроителни ограничителни линии - на отстояние 3,00 м от североизточната странична регулационна линия, на 3,0 и

Прочети още...